top of page

Algemene voorwaarden

In onderstaande tekst is ‘’klant’’ degene die de bestelling of order geeft en ‘’leverancier’’ - DGTL Minds / Geraldine Defrancq degene die het order aanvaardt en uitvoert.

Prijsaanvragen, prijsaanduidingen

De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/ opdracht en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de klant vallen. Ten laatste 14 dagen na factuurdatum moet de betaling in orde zijn.

Offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Offertes zijn xxx maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en door aanvraag extra werken van de klant.

 

Een klant die een leverancier verzoekt een voorbereidend werk te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.

Bestellingen

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk per brief of email worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat DGTL Minds - Geraldine Defrancq een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 

Andere mondelinge afspraken en bedingen binden DGTL Minds nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.

 

De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductieve, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijk gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.  

 

Eventuele kosten voor copywriting, vertaling, fotografie en taken die niet in een offerte zijn opgenomen, worden los van de overeen- gekomen offerte aangerekend.

Vraagt de opdrachtgever bij aanvang geen drukbestanden bij de ontwerpen of nadien een groter formaat bij geen vectoriële  ontwerpen, dan is DGTL Minds in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product.

 

Verplaatsing van de deadline door veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Na het afleveren van de goed voor druk, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. 

Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van DGTL Minds zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige ontwerpen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke fouten.

DGTL Minds is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. 

Beeldmateriaal

Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, beeldmateriaal of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging

oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij ondernemingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht op recuperatie van alle kosten.

Uitwerking van de opdrachten

Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij ontwerp aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

Een opdracht tot ontwerp dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door ontwerp die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van het ontwerp binnen de vijf werkdagen aan de leverancier te worden teruggezonden.

Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. 

 

De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

 

DGTL Minds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geestelijke schade, gerechtelijke veroordelingen of boetes of andere schade gevorderd door derden of door de klant zelf, voor zover de klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud ervan (in casu aanvaarding van de offerte).

Opleveringstermijn

Laattijdig afleveren van teksten, correcties en dergelijke, door de klant kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.  

De verloren termijn door het in gebreke blijven van aanleveringen, feedback of goedkeuringen van de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn. De leverancier draagt geen verantwoordelijkheid in geval van overmacht en kan gedeeltelijk of geheel de opdracht stopzetten, zonder financiële gevolgen. 

Mondelinge of telefonische correcties zijn op risico van de opdrachtgever. Verplaatsing van de deadline door extra correctierondes vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. 

Bij uitdrukkelijk bedongen opleveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle teksten en documenten nodig om het werk te kunnen aanvangen.

 

Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

 

Bevoegdheid

Elk geschil dat overeenkomt naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier is gevestigd.

 

Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Klachten

Gebreken aan een deel van de geleverde ontwerpen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de opdracht uiterlijk binnen de 8 dagen zenden na ontvangst van de factuur.

 

Indien DGTL Minds binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de factuur.

Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte toch beslist de opdracht te annuleren, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden

bottom of page